ACTIEVOORWAARDEN
QUAKER

#Dat begint goed (Morning Magazine)
I. Algemeen
 • 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “#Dat begint goed” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 35, Nederland.
 • 2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.
 • 3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Quaker (verder te noemen: het “Merk”)
 • 4. Deze Actie loopt van dinsdag 23 mei 2017, 00:00h tot en met woensdag 30 augustus 2017, 23:59h (de “Actieperiode”).Echter de periode waarover er kans kan worden gemaakt op prijs “a” (zie artikel 6 hieronder) loopt van dinsdag 23 mei 2017, 00:00h tot en met vrijdag 23 juni 2017, 23:59h.
 • 5. Het betreft een prijsvraag op basis waarvan 5 (vijf) deelnemers worden uitgekozen om te (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”) als “Morning Inspirator” en tevens op de kanalen van één van de in artikel 7 genoemde platforms.
 • 6. Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 5 (vijf) maal de volgende prijs te winnen (prijs “a” – enkel te winnen door deelnames tot en met 18 juni 2017)
  • - verschijnen in het “Morning Magazine” op de website van het Merk en op de kanalen van één van de in artikel 7 genoemde platforms, als “Morning Inspirator”. Er wordt één inspirator gekozen per platform. Het “Morning Magazine” is een onderdeel van de Quakerwebsite met ontbijt tips, die voor de bezoeker gepersonaliseerd wordt op basis van bepaalde criteria’s.
  • - 1 jaar lang gratis Quakerproducten (ongeveer (ter waarde van ongeveer 135 €). 3 (drie) Quakerproducten per maand welke door de Organisator zullen worden gekozen en opgestuurd zullen worden in een of meerdere zendingen.
  En ten minste 10 maal (maximaal 40 maal) de volgende prijs te winnen (prijs “b”):
  • - verschijnen in het “Morning Magazine” op de website van het Merk en eventuele social media kanalen van het Merk.
  (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”) (totale prijzenpakket: €675,-). De Actie is een prijsvraag.
 • 7. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
  • • websites en sociale media van de Organisator
  • • de website en social media van www.NSLML.nl, www.culy.nl, www.famme.nl, www.bedrock.nl en www.fitgirlcode.nl.
II. Deelname
 • 8. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor eenieder die in Nederland of België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • 9. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • 10. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 • 11. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 • 12. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
III. Speelwijze en vaststelling winnaar
 • 13. Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
  • • Jouw dagelijkse ochtendroutine te delen middels een “flatlay” foto op Instagram of Facebook. Deze foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
   • o Het hoeft niet in hoge resolutie gepost zijn maar moet in hoge resolutie beschikbaar zijn in geval van winst.
   • o Het moet een flatlay foto zijn, dat wil zeggen: een foto van bovenaf van producten, materialen, ingediënten in een uitgestalde compositie neergelegd.
   • o Op de foto moeten de elementen van de ochtend routine verschijnen en ten minste één Quaker product als deel van het ontbijt (inhoud en, facultatief, verpakking);
   • o Geen herkenbare merken (woordmerken, logo’s) of auteursrechtelijk beschermde materiaal (bv. afbeeldingen) of andere beschermde materiaal tonen (behalve Quaker materialen);
   • o Geen herkenbare personen tonen;
   • o De Gedragsregels (hoofdstuk IV) respecteren.
  • • De foto kenbaar te maken op Instagram of Facebook middels de hashtag “#datbegintgoed” en het profiel/bericht moet op “publiek” zijn.
  • • Een uitleg van jouw ochtendroutine toe voegen.
 • 14. Meerdere inzendingen zijn toegestaan voor zover deze substantieel van elkaar verschillen tot een maximum van 5 (vijf) inzendingen.
 • 15. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding, etc) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 • 16. De winnende ochtendmomenten worden bepaald door de jury aan de hand van onderstaande criteria:
  • • Originaliteit
  • • Gepaste link met het Merk
  • • Aantrekkelijkheid van het recept.
  • • (Voor prijs “a”): Fit met (één van) de platforms. (Wetende dat er één inspirator gekozen wordt per platform). De jury zal beslissen bij welke platform elke inzending het meest past, gebaseerd op de inhoud van de inzending.
  • • (Voor prijs “b”): Variëteit van de winnende ochtendmomenten voor het magazine en de social media kanalen van het Merk; het magazine moet een variatie en evenwicht van ochtendroutine bevatten voor wat betreft het gebruikte Quaker product en type recept. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat in geval van inzending van twee (of meer) ochtendroutine die hetzelfde of ongeveer hetzelfde zijn, de jury het beste van de twee (of meer) kan kiezen.
  • • Kwaliteit van de fotografie (compositie, techniek, etc.);
  De jury zal bestaan uit 2 (twee) werknemers van de Organisator en 2 (twee) werknemers van de agentschap “Fitzroy”, daarnaast zullen de 5 (vijf) hiervoor genoemde platformen ook zitting nemen in de jury voor de prijs “a” die bettrekking heeft op hun platform. De jury zal eerst beslissen over de prijzen “a” en daarna over de prijzen “b”.
VI. Uitkering Prijs
 • 17. De winnaar(s) van prijs “a” wordt/worden gecontacteerd uiterlijk op vrijdag 30 juni 2017, 23u59 per privé bericht op basis van het Instagramprofiel/Facebookprofiel waarmee zij de winnende inzending gedeeld hebben en dus het profiel waarmee zij aan deze Actie hebben deelgenomen. Voor de winnaars van prijs “b” geldt dat zij gedurende de gehele Actieperiode gecontacteerd kunnen worden.
 • 18. De gecontacteerde winnaar(s) van prijs “a” moet zijn/haar winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op maandag 3 juli 2017, 23u59h. Voor prijs “b” geldt een termijn van 72 uren nadat er contact met de deelnemer is opgenomen met als uiterlijke datum vrijdag 1 september 2017, 00:00h.
 • 19. De winnaar(s) van zowel prijs “a” als “b” zal/zullen dan vóór vrijdag 1 september 2017, 23u59 hun inzending terug kunnen zien in het “Morning Magazine” op de website van de Organisator en op de kanalen van één (of meerdere) van de in artikel 7 genoemde platforms.
 • 20. Door deel te nemen aan deze actie gaat de Deelnemer met deze actievoorwaarden en dus met publicatie in het “Morning Magazine” op de website van de Organisator, op de kanalen van één (of meerdere) van de in artikel 7 genoemde platforms en de social media kanalen van de Organisator en de platforms wanneer hij/zij als winnaar wordt gekozen.
 • 21. Indien de Prijs aanwezigheid op een evenement impliceert, moet de deelnemer zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk bevestigen, zonder wat de Organisator zich het recht voorbehoud om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze.
 • 22. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
 • 23. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 • 24. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
 • 25. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.
Gedragsregels
 • 26. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 • 27. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 • 28. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
 • 29. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 • 30. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 • 31. Inzendingen mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, het Merk en de deelnemende Platforms (art. 7), op geen enkele wijze schaden.
VII. Publicatie
 • 32. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat in geval van winst hun Instagramnaam/Facebooknaam wordt gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
 • 33. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden, inclusief publicatie op de websites en social media van de Organisator en in de “Morning Magazine”, en op de kanalen van de deelnemende platforms (art. 7) en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
 • 34. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.
IX. Persoonsgegevens
 • 35. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie. Deze persoonsgegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000 worden behandeld.
 • 36. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n)
 • 37. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 • 38. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van het Merk, of van de Actiepagina indien aanwezig, volledig van toepassing (zie http://www.quaker.nl/privacy-and-cookie-policy).
X. Aansprakelijkheid
 • 39. Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, etc.) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
 • 40. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 • 41. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de prijzen.
 • 42. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 • 43. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.
 • 44. In geval deze Actie wordt geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.
XI. Slotbepalingen
 • 45. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • 46. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 • 47. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 48. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 • 49. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.
 • 50. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 • 51. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen, Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800 7377426.
 • 52. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.