ACTIEVOORWAARDEN
“Win een ontbijt met vlogger Gio!”

  I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Win een ontbijt met vlogger Gio!” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht aan de Zonnebaan 35, Nederland.
 2. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Quaker Cruesli® en loopt van 1 april 00:00 uur 2017 tot en met 31 oktober 23:59 uur 2017 (de “Actieperiode”).
 3. De Actie is separaat georganiseerd op de online omgeving van quaker.nl. Het betreft het een klein promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014) naar aanleiding waarvan de winnaars 1 (één) prijs bestaande uit twee uitnodigingen voor het ontbijt met Gio ter waarde van 200 (tweehonderd) euro kunnen winnen. In totaal maken de deelnemers kans op 1 (één) van de 10 (tien) prijzen.

  II. Deelname

 4. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt met uitzondering van de hierna genoemde personen.
 5. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 6. Naast de kosten voor het gebruik van een Internet(verbinding) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 7. Door deelname aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van onderhavige Actievoorwaarden.

  III. Speelwijze

 8. Deelname aan de Actie is mogelijk door:
  • te surfen naar quaker.nl/cruesli, te stemmen op jouw favoriete Emoti-kom en te registreren met jouw NAW-gegevens.
  • deze Actievoorwaarden in acht te nemen.
 9. De deelnemer kan uitsluitend rechtsgeldig deelnemen in de periode van 1 april 2017 06:00 uur tot en met 31 oktober 2017 23:59 uur.

  IV. Algemene gedragsregels. Inzendingen zijn slechts geldig indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

 10. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 11. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 12. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de actiewebsites plaatsen.
 13. Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden.
 14. Inzendingen mogen de Organisator, of met deze gelieerde ondernemingen, of het merk Quaker op geen enkele wijze schaden.
 15. Deelnemers mogen niets inzenden waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendom) rechten van derden.
 16. Organisator behoudt zich het recht voor de in haar ogen ongeldige inzendingen direct en te allen tijde van deelname uit te sluiten.

  V. Prijzen en vaststelling winnaar

 17. De unieke prijs van deze Actie bestaat uit twee kaarten (één voor de winnaar en een voor zijn/haar gekozen gast) voor deelname aan de het ontbijt met Gio in de regio Rotterdam (precieze locatie nader te bepalen) ter waarde van 200 (tweehonderd) euro per twee personen. De vervoerskosten voor deze dag worden niet vergoed.
 18. De 10 winnaars worden bepaald door middel van twee lotingen. De eerste fase (5 winnaars) loopt vanaf het begin van de Actieperiode tot 15 juni 23:59 uur. De tweede fase (5 winnaars) loopt van 16 juni 00:00 uur tot het einde van de Actieperiode. De lotingen vinden plaats binnen twee weken na afloop van de fasen.
 19. Het winnen van de prijs is onderworpen aan het reageren op bericht van Quaker die de winnaar(s) aanduidt. Deze reactie dient te gebeuren zoals uitgelegd in het bericht (bv. commentaar of bericht aan de Organisator) en moet binnen 2 dagen na het ontvangen van het bericht gebeuren.
 20. Het ontbijt zal plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip (de winnaar dient beschikbaar te zijn tussen 09:00 uur en 14:00 uur) en locatie in de regio Rotterdam op 25 november 2017. De Organisator kan beslissen om deze plaats te wijzigen en datums te postponeren voor redelijke redenen.

  VI. Uitkering prijs

 21. De winnaar zal op de hoogte worden gehouden van over ontwikkelingen met betrekking tot het ontbijt en moet in dit verband tijdelijk antwoorden op de vragen van de Organisator (adres doorgeven enzovoort).
 22. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 23. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
 24. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. niet kan worden uitgekeerd.

  VII. Publicatie

 25. De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze Actie om al hun rechten (voorzover aanwezig en voorzover door de wet toegelaten) alsook al de nodige autorisaties aan de Organisator toe zonder dat de Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd op of voor:
  1. Publicatie van foto’s en video’s van de dag met Gio door de Organisator of op opdracht van de Organisator;
  2. Publicatie van voornaam op Facebook/website door de Organisator.

  VIII. Reclame

 26. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

  IX. Persoonsgegevens

 27. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden alleen opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator voor correct kunnen afhandelen van deze Actie en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Na afloop van deze Actie zullen de gegevens worden verwijderd.

  X. Aansprakelijkheid

 28. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten (bv. internet verbinding etc.) of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 29. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 30. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

  XI. Slotbepalingen

 31. Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers met een ongeldige of vervalste inzending te allen tijde uit te sluiten van deelname.
 32. Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op basis van redelijke gronden te allen tijde te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator.
 33. Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze deze actievoorwaarden schendt, van deelname uit te sluiten.
 34. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de Organisator.
 35. De deelnemers stemmen toe dat Organisator potentiële deelnemers zelf benadert.
 36. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 37. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding spelen voor rekening van andere deelnemers.
 38. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 39. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 40. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 41. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie en prijzen tussentijds te wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten om Organisator moverende redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.
 42. Klachten of vragen omtrent deze Actievoorwaarden en de Actie kunnen schriftelijk bij PepsiCo Nederland B.V. worden ingediend via Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen o.v.v. “Win een ontbijt met vlogger Gio!”. Of bel tijdens kantooruren gratis 0800-24424422.
 43. Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

​​